Ara
Kategoriler
  Menu Close

  Gizlilik Politikası

  Veri Sorumlusu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

   Toplanan kişisel verileriniz, yetkilisi olduğunuz firma tarafından Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanılması kapsamında aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.   

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi,
  • Çalışanı/yetkili olduğunuz firma tarafından verilen siparişlerin alınması, sonuçlandırılması ve iş birimlerimiz tarafından gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışanı/yetkilisi olduğunuz firmanın sipariş süreçlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla e-ticaret platformumuz olan Düzey Market nezdinde kullanıcı profillerinizin tanımlanması ve e-ticaret platformunun hizmet ve işlevlerinden faydalanmanızın sağlanması.

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Çalışanı/yetkilisi olduğunuz firmanın sipariş süreçlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla e-ticaret platformumuz olan Düzey Market nezdinde kullanıcı profillerinizin tanımlanması ve e-ticaret platformunun hizmet ve işlevlerinden faydalanmanızın sağlanması,
  • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Kurumsal müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sipariş, talep ve iletişim kanallarının kurulması ve yönetilmesi,
  • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi,
  • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
  • Şirket denetim süreçleri kapsamında çalışmalarının yapılması,
  • Hukuki işler ve süreçlerin yürütülmesi,
  • Bilgi teknolojileri süreçlerinin yönetilmesi,
  • Finans ve muhasebe işlemlerinin yönetimi.

   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet almakta olduğumuz Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.      

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

  Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Düzey Market platformu, e-posta, Şirket içi sistemler/uygulamalar, mobil uygulama, telefon, internet sitesi, telefon kanalıyla ve fiziki ortamda matbu formlar, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler üzerinden toplanmaktadır.

  İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi duzey.com.tr adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.